Algemene voorwaarden

Toepasselijkheid algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke overeenkomst die je gaat afsluiten met Patrys het spirituele mens zijn.

Het is daarom belangrijk om deze even goed door te lezen voordat je je opgeeft voor een cursus workshop of lezing. Door je aan te melden geef je aan dat je akkoord bent gegaan met de algemene leveringsvoorwaarden.

1. Toepasselijkheid

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van opdrachtgevers en  deelnemers voor de workshops, lezingen en cursussen.

1.2 Een overeenkomst met betrekking tot het volgen van workshops, lezingen en cursussen wordt gesloten na het schriftelijk indienen van een aanvraag door de cursist/ deelnemer aan Patrys het spirituele mens zijn.

2. Inschrijvingen

2.1 De workshops, lezingen en eventuele cursussen gaan onder voorbehoud alleen door bij voldoende schriftelijke aanmeldingen.

2.2 Mocht er aanleiding voor zijn dan behoud Patrys zich het recht om van locatie te kunnen veranderen.

2.3 Als je je hebt ingeschreven ontvang je van Patrys een (elektronische) ontvangstbevestiging die je inschrijving definitief maakt.

2.4 De 10-stappen reis is één workshop met 10 verschillende thema's. De thema's zijn derhalve niet los te volgen, maar maken deel uit van de 10-stappen reis.

De inschrijvingen vinden plaats in de volgorde van binnenkomst/aanmeldingen.

Als er meer aanmeldingen zijn dan beschikbare plaatsen kan in overleg de aanvrager voor een workshop, lezing of cursus op een reservelijst worden geplaatst. Patrys behoudt zich het recht een workshop, cursus of lezing te annuleren als de omstandigheden daar aanleiding toe geven. De cursist ontvangt dan het volledige bedrag van de workshop binnen 7 dagen retour.

3. Afmeldingen van cursist/deelnemer

3.1 Als je jezelf wilt afmelden kan dat alleen via email.

3.2 Bij het afmelden van een workshop ben ik helaas genoodzaakt om 5 euro administratiekosten in te houden.

3.3 bij het annuleren van een workshop 30 dagen voor de aanvang van de startdatum wordt geen cursusgeld in rekening gebracht, met uitzondering van 5 euro administratiekosten. Zie 3.2

3.3 Kun je door omstandigheden niet bij een thema aanwezig zijn van de 10-stappen reis, is er helaas geen restitutie van de kosten mogelijk. Je wordt wel op de hoogte gebracht van de invulling van het gemiste thema.

Bij annulering van 14 dagen voor aanvang wordt 50% van het volledige bedrag in rekening gebracht. Zonder opgaaf van redenen en het niet verschijnen op de workshop wordt er ook geen geld teruggeboekt.

4. Annulering van de workshop door Patrys

4.1 Patrys behoudt zich het recht om bij onvoldoende deelnemers de workshop,cursus of lezing te annuleren. Je ontvangt daarvan tijdig bericht.

4.2 De workshops gaan alleen door met het minimale aantal deelnemers van 6 personen tenzij anders overeengekomen.

4.3 Bij ziekte of andere calamiteiten is Patrys gerechtigd de workshop te annuleren of te verplaatsen naar een nieuwe datum.

5. Betalingen

De cursist verplicht zich om 7 dagen voor aanvang van de workshop het volledige cursusbedrag te betalen tenzij uitdrukkelijk anders en schriftelijk is overeengekomen met Patrys.

6. Klachten

6.1 Heb je een klacht neem dan zo snel mogelijk contact op met Patrys en we zullen er alles aan doen om je klachten te verhelpen/op te lossen naar ieders tevredenheid.

6.2 Heb je een klacht dan ontslaat het de deelnemer niet automatisch van de betalingsverplichting.

7. Geheimhouding

7.1 Cursisten verplichten zich tot geheimhouding jegens derden van alle informatie die zij van medecursisten tijdens de bijeenkomsten ontvangen en waarvan de deelnemers het vertrouwelijke karakter moeten begrijpen.

Ook het maken van beeldopname door cursisten is niet toegestaan tenzij er uitdrukkelijk toestemming door Patrys wordt gegeven, en altijd in overleg met andere cursisten/deelnemers.

7.2 Al het cursusmateriaal en bijbehorende documentatie mag niet worden vermenigvuldigd, of gekopieerd of openbaar gemaakt tenzij met uitdrukkelijke toestemming van Patrys.

8. Aansprakelijkheid

8.1 Patrys aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor persoonlijk letsel, hetzij geestelijk of lichamelijk, of schade aan eigendommen van of door deelnemers, noch enige aansprakelijkheid als gevolg van gebeurtenissen tijdens de workshops, lezingen of cursussen.

9. Overige

9.1 Patrys behoudt zich altijd het recht om de inhoud van de workshops/lezingen en cursussen te veranderen en/of de prijzen te wijzigen/aan te passen.

9.2 Alle extra kosten die voortvloeien uit deelname van de workshops, cursussen en lezingen zoals parkeerkosten, reiskosten en andere onkosten die niet bij de cursus zijn inbegrepen zijn voor rekening van de deelnemer.

9.3 Als een deelnemer hinder of overlast veroorzaakt tijdens deelname aan een lezing of workshop wat ook als storend wordt ervaren door andere deelnemers heeft Patrys het recht deze persoon te weigeren van verder deelname aan de workshops, lezingen of cursus van Patrys. De deelnemer krijgt hierbij het betaalde geld niet terug.

Voor overige vragen kun je contact opnemen met Patrys.